ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಗಳು ದಿನಗಳು/ಕಾಲ ಬಡ್ಡಿ ದರ(%)
1 ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4.50%
  ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5.50%
  ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 365 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 7.50%
  ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 3 ವರ್ಷಗಳು 8.00%
2 ಆವರ್ತನ ಠೇವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು 7.50%
  ಆವರ್ತನ ಠೇವಣೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು 8.00%
3 ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ ಕನಿಷ್ಠ1 ವರ್ಷ 3.50%
4 ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 3.00%
  ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 3.00%

(ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಲ್ಲಿ 0.50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)