ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಗಳು ದಿನಗಳು/ಕಾಲ ಬಡ್ಡಿ ದರ(%)
1 ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 30-90 5.50%
  ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 91-180 6.50%
  ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 181-365 9.00%
  ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 366-5 ವರ್ಷಗಳು 10.00%
  ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ವಿಶೇಷ 84 ತಿಂಗಳುಗಳು ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
2 ಆವರ್ತನ ಠೇವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು 10.00%
  ಆವರ್ತನ ಠೇವಣೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು 10.25%
3 ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ ಕನಿಷ್ಠ1 ವರ್ಷ 3.50%
4 ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 4.00%
  ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 4.00%

1 ನೇ ಜನವರಿ 2021 ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

DEPOSIT INTEREST RATES

TYPE & DURATION CURRENT RATE(%) Rates wef from 01.01.2021
FD NORMAL - 30-90 DAYS 5.50% 5.00%
FD NORMAL - 91-180 DAYS 6.50% 6.00%
FD NORMAL - 181-365 DAYS 9.00% 8.50%
FD NORMAL - 366-5 YRS 10.00% 9.00%
FD SPL DBL - 100 MONTHS Visit Branch Visit Branch
AN ADDITIONAL OF 0.50% INTEREST ON ALL THE ABOVE FD FOR SENIOR CITIZENS
RD NORMAL - 3 TO 5 YEARS 10.00% 10.00%
RD SENIOR CITIZEN - 3 TO 5 YEARS 10.25% 10.25%
PIGMY DEPOSIT - MIN 1 YEAR 3.50% 3.50%
SB ACCOUNTS - NA 4.00% 3.00%
SB SENIOR CITIZEN - NA 4.00% 3.00%