ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ(%)
1 ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ 12%
2 ದ್ವಿಚಕ್ರ/ತ್ರಿಚಕ್ರ/ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲ 12%
3 ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಸಾಲ ಎಫ್‌ಡಿ ಆಸಕ್ತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2% ಬಡ್ಡಿ
4 IVP/KVP/LIC ಬಾಂಡ್ ಸಾಲ 12%
5 ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್/ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್/ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಸಾಲ 13%
6 ಗೃಹ ಸಾಲ 11%
7 ಅಡಮಾನ ಸಾಲ 13%
8 ಸಾವಧಿ ಸಾಲ, ಉಪಕರಣ/ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಲ 13%

ಭದ್ರತೆ ರಹಿತ ಸಾಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ(%)
1 ಪಿಗ್ಮಿ ಸಾಲ 16%
2 ಜಾಮೀನಿನ ಸಾಲ 16%

(ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ)