ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ(%)
1 ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ 12%
2 ದ್ವಿಚಕ್ರ/ತ್ರಿಚಕ್ರ/ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲ 12%
3 ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಸಾಲ 14%
4 IVP/KVP/LIC ಬಾಂಡ್ ಸಾಲ 13%
5 ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್/ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್/ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಸಾಲ 13%
6 ಗೃಹ ಸಾಲ 12%
7 ಅಡಮಾನ ಸಾಲ 13%
8 ಸಾವಧಿ ಸಾಲ, ಉಪಕರಣ/ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಲ 14%

ಭದ್ರತೆ ರಹಿತ ಸಾಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ(%)
1 ಪಿಗ್ಮಿ ಸಾಲ 16%
2 ಜಾಮೀನಿನ ಸಾಲ 16%

1 ನೇ ಜನವರಿ 2021 ರ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

LOAN INTEREST RATES

SECURED LOANS
TYPE CURRENT RATE(%) Rates wef from 01.01.2021
GOLD ORNAMENT LOAN 14% 12%
TWO/THREE/FOUR WHEELER LOAN 14% 12%
FIXED DEPOSIT LOAN 12% 14%
IVP/KVP/LIC BOND LOAN 14% 13%
OVERDRAFT/CASH CREDIT/WORKING CAP LOAN 14% 13%
HOUSING LOAN 14% 12%
TERM LOAN, EQUIPMENT/MACHINERY LOAN 14% 13%
MORTGAGE LOAN   13%
UNSECURED LOANS
PIGMY LOAN 16% 16%
SURITY LOAN 16% 16%