ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ

ಆನಂದ್ ಗುಂಡುರಾವ್ ನರೇಗಲ್

ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಜಿ ನರೇಗಲ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಅನುರಾಧಾ ಡಿ ಭಟ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀದೇವಿ ಪೂಜಾರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು