2018ರ ವರದಿ

ನಮ್ಮ 2018ನೆ ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Download

31/03/2018ರ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊತ್ತ
ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ
ಷೇರು ಖಾತೆ 11,05,500.00
ಸಹ ಸದಸ್ಯರು 8,900.00
ನಾಮಪತ್ರ ಸದಸ್ಯರು 16,690.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11,31,090.00
ಆಪದ್ಧನ ನಿಧಿ
ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ 3,89,737.00
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ 384
ಮುಳುಗುವ ಸಾಲ ನಿಧಿ 3,11,789.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ 77,947.50
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ 3,89,737.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ 54,386.17
ದಾನ ನಿಧಿ 2,813.71
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ 19,600.00
ಜಾಹೀರಾತು ನಿಧಿ 24,500.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12,70,894.38
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 25,19,190.76
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ 46,694.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25,65,884.76
ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಖಾತೆ 4,59,35,880.00
ಆವರ್ತಕ ಠೇವು ಖಾತೆ 6,43,250.00
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಠೇವು ಖಾತೆ 51,89,049.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಠೇವು ಖಾತೆ 60,000.00
ದ್ವಿಗುಣ ಠೇವು ಖಾತೆ 2,72,000.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5,21,00,179.00
ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಕೊಡತಕ್ಕ ಆಡಿಟ್ ಫಿ ಖಾತೆ 28,750.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್ 2,000.00
ಸದಸ್ಯರ ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ 2,891.00
ಆದಾಯತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ 3,540.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37,181.00
ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ 21,73,855.00
ಆವರ್ತಕ ಠೇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ 58,928.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22,32,783.00
ಗುಂತವನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಎಸ್ಒಡಿ ಖಾತೆ 3,908.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3,908.00
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 18,11,242.36
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6,11,45,346.50
ಆಸ್ತಿಗಳು ಮೊತ್ತ
ನಗದು ಶಿಲ್ಕು
ನಗದು ಖಾತೆ 3,20,290.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3,20,290.00
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿS
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ 15,80,214.59
ವೀರ ಪುಲಕೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ 1,70,048.00
ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 8,739.00
ಐಡಿಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ 36,623.00
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ 20,59,188.22
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38,54,812.81
ಇತರೆ ಠೇವಣಿಗಳು
ಎಲ್ ವಿ ಬಿ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ 83,40,293.44
ಅಪದ್ಧನ ಠೇವಣಿ (ಎಲ್ ವಿ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ) 12,70,509.43
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 96,10,802.87
ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು
ವಾಹನ ಸಾಲ 10,05,598.00
ಬಂಗಾರ ವತ್ತಿ ಸಾಲ 1,43,122.00
ಆಸ್ತಿ ತೊರವಟ್ಟಿ ಸಾಲ 88,51,808.00
ನಗದು ಉದ್ದರಿ ಸಾಲ 5,94,657.00
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಿನ ಸಾಲ ಖಾತೆ 23,39,112.00
ಎಸ್ಒಡಿ ಸಾಲ ಖಾತೆ 1,58,24,547.44
ಗೃಹ ಸಾಲ 1,41,99,133.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4,29,57,977.44
ಭದ್ರತಾ ರಹಿತ ಸಾಲ
ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ 37,07,721.00
ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಲ 2,81,885.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39,89,606.00
ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ
ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು 2,97,032.76
ಗಣಕಯಂತ್ರ 24,735.82
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಖಾತೆ 12,021.60
ಯುನೈಫ್ಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಖಾತೆ 22,015.20
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತೆ 3,672.00
ನೋಟ್ ಯಾಣಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಖಾತೆ 5,780.00
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಖಾತೆ 7,800.00
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯಂತ್ರ 37,400.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4,10,457.38
ಇತರೆ ಮುಂಗಡಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಮುಂಗಡ ಖಾತೆ 1,400.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1,400.00
ನಷ್ಟ 0
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6,11,45,346.50

01/04/2017 ರಿಂದ 31/03/2018 ರವರೆಗಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ವರದಿ

ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಮೊಬಲಗು
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಖಾತೆ 6,24,115.00
ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿಗಳು 4020553.00
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಖಾತೆ 244748.18
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಖಾತೆ 13771.00
ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 19703.00
ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳ ಖಾತೆ 49548.00
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಖಾತೆ 24931.00
ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾಡಿಗೆ ಖಾತೆ 72,000.00
ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣಾ ಖಾತೆ 23511.00
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ 81766.00
ಆವರ್ತಕ ಠೇವಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 57872.00
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಠೇವಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 119311.00
ಆಡಿಟ್ ಫಿ ಖಾತೆ 28750.00
ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ವೆಚ್ಚ 48840.00
ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 18705.00
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 3540.00
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಿ 132000.00
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 18000.00
ಕಾದಿರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ 0.00
ಸವಕಳಿಗಳು 87,453.39
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 1811242.36
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7500359.93
ಆದಾಯದ ವಿವರ ಮೊಬಲಗು
ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳು
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಪೂರ್ವ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ 10,920.00
ಡಿಡಿ ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ 8,047.00
ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಮೇಲಿನ ಕಮಿಷನ್ 5,278.00
ಇನ್ನಿತರ ಆದಾಯ ಖಾತೆ 1,417.00
ಸಾಲಗಳ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ 1,49,700.00
ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣಾ ಆದಾಯ ಖಾತೆ 300
ಗುಂತಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ 6,15,026.99
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ 6,750.00
ಪ್ರವೇಶ ಫಿ ಶುಲ್ಕ 6,750.00
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 0.00
ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ 34,426.00
ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 20,08,394.00
ನಗರ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿಮೆ 140
ವಾಹನ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 2,08,235.00
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 63,587.00
ಅಡಮಾನ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 12,30,461.50
ಸಿಸಿಎಲ್ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 96,172.00
ಜಾಮೀನು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 7,01,000.00
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 19,296.00
ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 3,89,971.00
ಎಸ್ಒಡಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 19,44,488.44
ನಷ್ಟ 0.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7500359.93