2015ರ ವರದಿ

ನಮ್ಮ 2015ನೆ ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Download

31/03/2015ರ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊತ್ತ
ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ
ಷೇರು ಖಾತೆ 8,99,200.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8,99,200.00
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 1,47,659.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1,47,659.00
ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಖಾತೆ 2,70,97,914.00
ಆವರ್ತಕ ಠೇವು ಖಾತೆ 1,12,800.00
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಠೇವು ಖಾತೆ 13,32,838.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಠೇವು ಖಾತೆ 20,000.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2,85,63,552.00
ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ 3,95,521.00
ಆವರ್ತಕ ಠೇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ 2,485.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3,98,006.00
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 0
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3,00,08,417
ಆಸ್ತಿಗಳು ಮೊತ್ತ
ನಗದು ಶಿಲ್ಕು
ನಗದು ಖಾತೆ 35,46,506.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35,46,506.00
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ ಗಾಲ ಬಾಕಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ 18,41,384.00
ವೀರ ಪುಲಕೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ 1,13,950.00
ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 3,500.00
ಐಡಿಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ 98,181.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20,57,015.00
ಇತರೆ ಠೇವಣಿಗಳು
ಎಲ್ಐಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ 2,580.98
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2,580.98
ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು
ವಾಹನ ಸಾಲ 8,98,741.00
ಆಸ್ತಿ ತೊರವಟ್ಟಿ ಸಾಲ 19,88,735.00
ನಗದು ಉದ್ದರಿ ಸಾಲ 15,33,411.00
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಿನ ಸಾಲ ಖಾತೆ 10,53,146.00
ಎಸ್ಒಡಿ ಸಾಲ ಖಾತೆ 1,98,90,179.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2,22,97,390.00
ಭದ್ರತಾ ರಹಿತ ಸಾಲ
ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ 16,61,123.00
ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಲ 46,077.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17,07,200.00
ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ
48,933.00
ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು 72,096.00
ಗಣಕಯಂತ್ರ 43,700.00
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಖಾತೆ 28,090.00
ಯುನೈಫ್ಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಖಾತೆ 42,000.00
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತೆ 18,000.00
ನೋಟ್ ಯಾಣಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಖಾತೆ 20,000.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2,72,819.00
ಇತರೆ ಮುಂಗಡಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಮುಂಗಡ ಖಾತೆ 1,400.00
ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಖಾತೆ 20,000.00
ನೊಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಖಾತೆ 1,300.00
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೋಡೆಮ್ 2,000.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24,700.00
ನಷ್ಟ 1,00,206.02
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3,00,08,417

01/04/2014 ರಿಂದ 31/03/2015 ರವರೆಗಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ವರದಿ

ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ಮೊಬಲಗು
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಖಾತೆ 65,000.00
ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿಗಳು 4,05,613
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಖಾತೆ 34,640.00
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಖಾತೆ 322.00
ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 6640.00
ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳ ಖಾತೆ 2,1961.00
ಸೌಹಾರ್ದ ನೋಂದಣಿ ಖಾತೆ 29,625.00
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಖಾತೆ 36,574.00
ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾಡಿಗೆ ಖಾತೆ 15,000.00
ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣಾ ಖಾತೆ 5500.00
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ 784
ಆವರ್ತಕ ಠೇವಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 2485.00
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 0.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 627042.00
ಆದಾಯದ ವಿವರ ಮೊಬಲಗು
ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳು
ಪ್ರವೇಶ ಫಿ ಶುಲ್ಕ 2750.00
ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 5350.00
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ 2760.00
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ 7400
ಸಾಲಗಳ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ 51,495.00
ಇನ್ನಿತರ ಆದಾಯ ಖಾತೆ 7262.00
ಗುಂತಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ 2580
ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣಾ ಆದಾಯ ಖಾತೆ 75.00
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ 268080.00
ಎಸ್ಒಡಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ 1,79,083.00
ನಷ್ಟ 100206.02
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 627042.00