ಆಡಳಿತ ತಂಡ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1 ಅನಘಾ ಎ ನರೇಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
2 ಮಾರುತಿ ಆಮ್ರದ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
3 ಶಾಂತಾ ಕಮತರ್ ಗುಮಾಸ್ತರು
4 ಚಂದ್ರು ಪತ್ತಾರ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು
5 ನಾಗೇಶ್ ಮಗದುಮ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು
6 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಣಗಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು
7 ಹೆಚ್. ಕೆ. ಸಂಗನಗೌಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು