ಆಡಳಿತ ತಂಡ

ಅನಘಾ ಎ ನರೇಗಲ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಆಮ್ರದ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶಾಂತಾ ಕಮತರ್

ಗುಮಾಸ್ತರು

ಚಂದ್ರು ಪತ್ತಾರ್

ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು

ನಾಗೇಶ್ ಮಗದುಮ್

ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು

ಅಬ್ದುಲ್ ಹಣಗಿ

ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು

ಹೆಚ್. ಕೆ. ಸಂಗನಗೌಡ

ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು